Enkätundersökning om betalvanor och attityder till en betalningsmarknad i förändring

Betalningsutredningen har låtit undersökningsföretaget Origo Group genomföra en enkätundersökning om svenska folkets betalningsvanor och om de förändrats till följd av coronapandemin. Undersökningen har också sökt svar på befolkningens attityder till de pågående förändringarna på den svenska betalningsmarknaden – särskilt vad gäller minskningen av kontanter och den ökade användningen av digitala betalsätt.

För att få ett så brett och representativt svarsunderlag som möjligt har de tillfrågade kunnat svara genom en webbenkät, telefonintervju eller pappersenkät. Undersökningen har besvarats av 1 125 respondenter.

Resultatet av undersökningen visar bl.a. att:

  • Hälften av de tillfrågade anger att de minskat sin kontantanvändning det senaste året. Fyra av tio anger att de ökat sin användning av Swish.
  • Nio av tio anger att de är positivt inställda till digitala betalsätt. Faktorer som anges kunna bidra till en ökad användning i framtiden är att det blir säkrare även i tid av kris/krig, ökad möjlighet att skydda den egna betalningsinformationen och att det blir svårare att betala med kontanter. 30 procent anger att de är positivt inställda till kontanter som betalsätt.
  • De flesta tillfrågade anger att de kan genomföra sina digitala betalningar utan att behöva be om hjälp. Äldre behöver hjälp i högre utsträckning än yngre – en tredjedel av de svarande över 65 år anger att det händer att de behöver be om hjälp. Av dessa anger hälften att de behöver be om hjälp minst en gång i månaden.

Undersökningen finns här.

Debattartikel av Anna Kinberg Batra i DI Debatt: Naivt om digitaliseringen.