Nyhetsbrev oktober

Detta är Betalningsutredningens andra nyhetsbrev. Nyhetsbreven innehåller ett urval nyheter som sekretariat bedömer som relevanta för att hålla sig uppdaterad om utvecklingen på betalningsmarknaden. Det urval som gjorts innebär inget ställningstagande av den särskilde utredaren.

Vill du anmäla dig till nyhetsbrevet eller tipsa oss om nyheter? Maila betalningsutredningen@regeringskansliet.se.

SVERIGE

På uppdrag av Betalningsutredningen har Origo Group genomfört en enkätundersökning om befolkningens betalningsvanor och attityder till de pågående förändringarna på den svenska betalningsmarknaden. Undersökningen visar bl.a. att 90 procent av respondenterna är positivt inställda till digitala betalningsmedel, samtidigt som en majoritet vill behålla möjligheten till att använda kontanter. Med undersökningens resultat som grund har Betalningsutredningens särskilda utredare, Anna Kinberg Batra, skrivit en debattartikel och tillhörande replik i Dagens industri.

Anna Kinberg Batra har även medverkat i ett webbinarium om inkludering på betalningsmarknaden arrangerat av Swedish House of Finance. På webbinariet medverkade också Kicki Westerståhl (chef för Konsumenternas Bank- och finansbyrå), Martin Forsling (VD för Bontouch) och Annamaria Lusardi (professor i ekonomi och redovisning vid George Washington University School of Business samt grundare och akademisk ledare för GWSB’s Global Financial Literacy Excellence Center).

Betalningsutredningen har också publicerat en forskningsrapport om förmögenhetsrättsliga aspekter av digitala valutor, skriven av docent Emil Elgebrant vid Stockholm Center for Commercial Law (SCCL), Stockholms universitet.

Riksbankens direktion har fattat ett inriktningsbeslut om att använda eurosystemets avvecklingsplattformar TARGET2 och TARGET2-Securities för avveckling av betalningar och värdepapper i svenska kronor. Att dela plattformar med andra centralbanker är tänkt att harmonisera transaktionsflöden samt reducera kostnader för drift, utveckling och säkerhet.

Det bankägda bolaget P27 Nordic Payments Platform AB har publicerat en intervju med styrelseordförande Martin Andersson. P27 planeras att ersätta nationella clearingsystem i Norden och Andersson menar att regleringen av betalningar nu behöver tänkas om, eftersom nuvarande regler är föråldrade. Framtida lagstiftning bör fokusera på funktioner snarare än aktörer, enligt Andersson.

Finansinspektionen (FI) har publicerat en rapport om barns förståelse för pengar och hur denna påverkas av en minskad kontantanvändning. Studien har genomförts av forskare vid KTH på uppdrag av FI och består av intervjuer med 8–9-åringar i Österrike och Sverige, två länder där användandet av kontanter skiljer sig stort åt. Rapporten visar dels att många barn har en utvecklad förståelse för pengar och deras värde, dels att endast små skillnader förekommer mellan de svenska och österrikiska barnens förståelse för pengars värde, trots Sveriges relativt sett låga kontantanvändning.

EU:s MYNDIGHETER OCH INSTITUTIONER

Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen (DG FISMA) har publicerat en rapport om nuvarande och framtida fördelar med realtidsbetalningar. Rapporten menar att en marknad med realtidsbetalningar som norm skulle öka bekvämligheten för konsumenter, göra transaktioner tryggare och billigare för handlare samt främja innovation och harmonisering inom EU.

Nederländernas finansminister, W.B. Hoekstra, har tillsammans med Belgien, Frankrike och Spanien lämnat in en begäran till EU om en gemensam övre gräns på kontantbetalningar om 5 000 euro, samt ytterligare åtgärder för att begränsa användandet av 500-eurosedeln. Motivet bakom begäran handlar om att stora kontantbetalningar anses ha hög risk för penningtvätt, terrorfinansiering och annan ekonomisk brottslighet.

INTERNATIONELLT

Kinesiska centralbanken har gjort alla transaktioner med kryptovalutor olagliga, trots att landet står för en stor del av världens handel och tillverkning (”mining”) av dessa. Detta med anledning av kryptovalutors volatilitet och den utbredda användningen av valutorna för penningtvätt.

I USA har Vita huset utfärdat sanktioner mot en plattform för handel med kryptovalutor, eftersom den förmedlat transaktioner relaterade till utpressningsprogramsattacker (eng. ransomware attacks). En analys av plattformen utförd av amerikanska finansdepartementet visade att över 40 procent av transaktionerna var associerade med olagliga aktörer.

The Bank for International Settlement (BIS) har tillsammans med sju centralbanker, däribland Riksbanken, släppt nya rapporter som utforskar hur digitala centralbanksvalutor kan se ut. Rapporterna fokuserar på frågor om implementering och policy rörande så kallade ”retail CBDCs”, dvs. digitala centralbanksvalutor som kan ägas och användas av individer och företag utan mellanhänder. BIS och centralbankerna trycker på vikten av system som bevarar innovation och förtroendet för valutan och som skapar fungerande samarbeten mellan privata och offentliga aktörer. 

International Monetary Fund (IMF) har släppt sin årliga Global Financial Stability Report, i vilken kapitel två avhandlar ekosystemet kring kryptovalutor och de utmaningar detta innebär för den globala finansiella stabiliteten. Rapporten lyfter bland annat problem avseende reglering och risker kring integritet, samt hur kryptovalutor ökar risken för valutasubstitution i utvecklingsländer.

TANKESMEDJOR, ORGANISATIONER M.FL.

Aron Klein har skrivit en rapport för tankesmedjan Brookings, vilken avhandlar problemen kring vissa gruppers begränsade tillgång till digitala pengar i USA. Klein finner att framförallt låginkomsttagare har svårt att bära kostnader kopplade till tillgången till digitala pengar och att detta utgör ett hinder för att använda ny teknik. I förlängningen kan den begränsade tillgången till digitala pengar innebära ökad ojämlikhet, eftersom avsaknaden av digitala pengar gör det omöjligt att delta i många digitala miljöer.

VISSTE DU ATT…

…det samlademarknadsvärdet på kryptotillgångar i oktober 2021 uppgår till mer än 2 000 miljarder dollar (motsvarande cirka 17 476 miljarder kronor) enligt siffror från IMF?  Detta motsvarar uppskattningsvis en femtedel av det samlade marknadsvärdet av allt guld i världen (”ovan mark”).