Vårt uppdrag

Betalningsutredningen ska se över statens roll på betalningsmarknaden och ta ställning till hur rollen bör se ut i framtiden. Det ska göras mot bakgrund av en genomgripande och bred analys av:

  • hur rollen har sett ut historiskt och hur den ser ut i dag,
  • förändringar på finans- och betalningsmarknaderna till följd av teknisk utveckling och digitalisering,
  • nya betalningssätt och minskad användning av traditionella betalningsmedel i form av sedlar och mynt (kontanter), och den framtida betalningsmarknaden.

Utredaren ska bl.a.

  • kartlägga hur betalningsmarknaden ser ut och hur den regleras samt bedöma hur den framtida betalningsmarknaden kommer att se ut med utgångspunkt i utvecklingen i Sverige och i andra länder.
  • kartlägga rollfördelningen mellan staten och näringslivet på betalningsmarknaden och ta ställning till statens framtida roll på betalningsmarknaden.
  • ta ställning till innebörden och behovet av att vissa betalningsmedel har ställning som lagliga betalningsmedel.
  • ta ställning till behovet av att Riksbanken ger ut digitala centralbankspengar, s.k. e-kronor, och
  • ta ställning till om författningsförslag eller andra åtgärder är nödvändiga och i förekommande fall föreslå sådana.

Uppdraget har sin grund i riksdagens tillkännagivande om statens roll på betalningsmarknaden (bet. 2018/19:FiU44, rskr. 2018/19:293).

Till utredningen finns en referensgrupp med företrädare för samtliga politiska partier i riksdagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2022.

Direktiv 2020:133 Statens roll på betalningsmarknaden
In English: Committee Terms of Reference – Role of the State in the payment market